October 18, 2018

آرشیو برچسب دریاچه خزر

از دریاچه خزر تا رودخانه یانگ تسه؛ تغییرات غیرمعمول در منابع آب شیرین

ناسا به تازگی نتایج رصدهای ماهواره GRACE در بازه زمانی ۲۰۱۶- ۲۰۰۲ را منتشر کرد که تأثیرات تغییرات آب و هوایی در بروز خشکسالی در مناطق مختلف جهان و وضعیت نامناسب منابع آب شیرین و آب های زیرزمینی را نشان می دهد. ماهواره های دوقلوی GRACE (GRACE-2 و GRACE-1)، مأموریت مشترک ناسا و مرکز هوافضا […]